HOSE: Thông báo giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVIC2109

date
23/05/2022 17:52

HOSE: Thông báo giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVIC2109

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thông tin giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm như sau:

Tên tổ chức phát hành:               CTCP Chứng khoán Bản Việt

Mã Chứng quyền:                       CVIC2109

Tỷ lệ chuyển đổi:                        5:1

Giá thực hiện:                              102,000 đồng

Ngày giao dịch cuối cùng:         20/05/2022

Ngày đáo hạn:                             24/05/2022

Giá thanh toán chứng quyền:    77,820 đồng.

 

HOSE