Tài liệu mới cập nhật

Ngày cập nhậtMã CKSàn giao dịchTài liệu
21/05/2022PVAUPCOMNghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm dừng sản xuất kinh doanh
21/05/2022PSLUPCOMNghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 19/5/2022
20/05/2022HHSHSXNghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng vay tiền của CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng
20/05/2022TCBHSXNghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ 2022 theo chương trình ESOP
20/05/2022SNZUPCOMNghị quyết Hội đồng quản trị
20/05/2022HHSHSXNghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng vay tiền của CTCP Xay dựng Đại Thịnh Vượng
20/05/2022VUAUPCOMNghị quyết Hội đồng quản trị
20/05/2022SNZUPCOMNghị quyết Hội đồng quản trị
20/05/2022TBHUPCOMNghị quyết Hội đồng quản trị
20/05/2022DHMHSXNghị quyết HĐQT về việc thực hiện dự án tại Đà Nẵng và đơn từ nhiệm thành viên HĐQT
20/05/2022CIIHSXNghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2022
20/05/2022PXMUPCOMNghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2022
20/05/2022TRSUPCOMTài liệu ĐHCĐ năm 2022
20/05/2022SJFHSXNghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính
20/05/2022STKHSXNghị quyết HĐQT về việc thay thế Nghị quyết HĐQT số 07/2022 ngày 06/04/2022 thông qua điều chỉnh và bổ sung một số nội dung liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
20/05/2022TTEHSXNghị quyết HĐQT về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT
20/05/2022UICHSXNghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, tuyển dụng, bổ nhiệm Giám đốc và thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty
20/05/2022VLAHNXNghị quyết Hội đồng quản trị
20/05/2022POMHSXNghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2022
20/05/2022HAPHSXBCTC Kiểm toán năm 2022