Tài liệu mới cập nhật

Ngày cập nhậtMã CKSàn giao dịchTài liệu
07/12/2021GSPHSXNghị quyết HĐQT thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả chào bán
07/12/2021CTDHSXNghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên liên quan
07/12/2021VTSUPCOMNghị quyết HĐQT về việc thay đổi Vốn điều lệ
07/12/2021TPBHSXNghị quyết HĐQT về việc ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ NVCSH
07/12/2021OPCHSXNghị quyết HĐQT về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021
07/12/2021TYAHSXNghị quyết HĐQT về Hợp đồng giao dịch với tổ chức và người có liên quan
07/12/2021TLGHSXNghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phát triển thị trường
07/12/2021BSRUPCOMTài liệu ĐHCĐ năm 2021
07/12/2021BKHUPCOMBCTC Kiểm toán năm 2021
07/12/2021DSCUPCOMNghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2021
07/12/2021CTXHNXNghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021
07/12/2021OCBHSXNghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Huế
07/12/2021OPCHSXNghị quyết HĐQT về việc thành lập ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro, bộ phận Kiểm toán nội bộ
07/12/2021TYAHSXNghị quyết HĐQT về thỏa thuận vay tín dụng ngân hàng đối với người bão lãnh là người có liên quan
07/12/2021DSCUPCOMNghị quyết HĐQT về việc thực hiện các giao dịch l liên quan đến giấy tờ có giá, có trị giá trên 10% tổng tài sản tại báo cáo tài chính bán niên niên gần nhất được soát xét
07/12/2021ABSHSXNghị quyết HĐQT về việc thông qua vay vốn, cấp bảo loãnh, L/C, sử dụng dịch vụ ngân hàng
07/12/2021DVCUPCOMNghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền
07/12/2021VNDHSXNghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2021
07/12/2021SRAHNXNghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2021
07/12/2021AGPUPCOMNghị quyết Hội đồng quản trị