Tài liệu mới cập nhật

Ngày cập nhậtMã CKSàn giao dịchTài liệu
08/06/2023UICHSXNghị quyết HĐQT số 15 ngày 07/06/2023
08/06/2023TPBHSXBCTC Kiểm toán năm 2023
08/06/2023TLGHSXNghị quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại của năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt
08/06/2023PETHSXNghị quyết HĐQT số 31, 32 & 33 ngày 08/06/2023
08/06/2023NVTHSXTài liệu ĐHCĐ năm 2023
08/06/2023STWUPCOMTài liệu ĐHCĐ năm 2023
08/06/2023CLWHSXNghị quyết HĐQT số 23 ngày 08/06/2023
08/06/2023AGMHSXTài liệu ĐHCĐ năm 2023
08/06/2023C12UPCOMNghị quyết Hội đồng quản trị
08/06/2023CKGHSXNghị quyết HĐQT về việc góp vốn bằng tiền mặt, tài sản, công cụ dụng cụ, phương tiện vận tải
08/06/2023TNHHSXNghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đăng ký hết
08/06/2023BCMHSXNghị quyết HĐQT về việc góp vốn điều lệ cho CTCP Becamex Bình Phước
08/06/2023BCMHSXTài liệu ĐHCĐ năm 2023
08/06/2023NCTHSXNghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2023, thư mời và link tài liệu đại hội
08/06/2023NCTHSXNghị quyết HĐQT về việc công tác nhân sự của HĐQT và BKS
08/06/2023ITDHSXNghị quyết HĐQT định kỳ quý 4/2022
08/06/2023SGSUPCOMTài liệu ĐHCĐ năm 2023
08/06/2023DRLHSXNghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023
08/06/2023HAXHSXThông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền và cổ phiếu
08/06/2023SC5HSXNghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2023