DIG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thiện Tuấn

date
21/11/2022 17:45

DIG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thiện Tuấn

Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thiện Tuấn báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng như sau:

Tài liệu đính kèm:
20221121_20221121 - DIG - BC KQGDCP NNB - Nguyen Hung Cuong.pdf
20221121_20221121 - DIG - BC KQGDCP NNB - Nguyen Thi Thanh Huyen.pdf
20221121_20221121 - DIG - BC KQGDCP NNB - Nguyen Thien Tuan.pdf

HOSE