DGC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm NĐTNN có liên quan là cổ đông lớn 23/11/2022

date
23/11/2022 17:00

DGC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm NĐTNN có liên quan là cổ đông lớn 23/11/2022

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm NĐTNN có liên quan là cổ đông lớn 23/11/2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang như sau:

Tài liệu đính kèm:
20221123_20221123 - DGC - Bao cao thay doi so huu nhom CDL NDTNN - Truong Ngoc Phuong (23.11.2022).pdf

HOSE