SJF: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Trọng Nghĩa

date
21/06/2022 17:36

SJF: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương như sau:

Tài liệu đính kèm:
20220621_20220621 - SJF - BCKQGDCP NNB - Nguyen Trong Nghia.pdf

HOSE