PVA: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

date
20/05/2022 17:32

PVA: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Tài liệu đính kèm:
1.PVA_2022.5.20_22b0278_THONG_BAO.pdf

HNX