CVIC2109: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

date
17/05/2022 09:03

CVIC2109: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền VIC/VCSC/M/Au/T/A2 (mã CK: CVIC2109) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20220517_20220516 - CVIC2109 - TB ngay DKCC thuc hien quyen do dao han.pdf

HOSE