PVA: Lê Thị Kim Chi không còn là cổ đông lớn

date
26/04/2022 13:35

PVA: Lê Thị Kim Chi không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Kim Chi- Mã chứng khoán: PVA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,124,200 CP (tỷ lệ 5.15%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 98,400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,025,800 CP (tỷ lệ 4.7%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 25/03/2022.

HNX