TPB: Nghị quyết HĐQT về việc ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ NVCSH

date
07/12/2021 17:48

TPB: Nghị quyết HĐQT về việc ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ NVCSH

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ NVCSH như sau:

Tài liệu đính kèm:
20211207_20211207 - TPB - CBTT NQ HDQT vv ngay DKCC de PH CP tang von co phan tu VCSH.pdf

HOSE