HOSE (5) | HNX (2) | UPCOM (5) Tổng số công ty: 12
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 17/04/2024 VET: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VET của CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Tỷ lệ thực hiện: 0,4% /cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 40 đồng)
            - Thời gian thực hiện: ngày 17/04/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở của Công ty vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 17/04/2024 và xuất trình CCCD.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: - Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO, số 15 Trần Cao Vân, P.ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM.
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2022
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, nội dung chi tiết công ty sẽ thông báo sau.
            - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể được thông báo theo thư mời.
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 25/04/2024
 • 17/04/2024 TTC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTC của CTCP Gạch men Thanh Thanh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại CTCP Gạch Men Thanh Thanh, Đường số 1, KCN Biên Hoà 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
            - Nội dung họp: Thông báo sau
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiềnnăm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: Ngày 15/03/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Gạch Men Thanh Thanh, Đường số 1, KCN Biên Hoà 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/03/2024 và xuất trình CCCD.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 17/04/2024 L45: Ngày đăng ký cuối cùng Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L45 của CTCP Lilama 45.1 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024;
  + Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán;
  + Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024;
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  + Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 • 17/04/2024 LAF: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (mã CK: LAF) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/2/27/20240227_20240226___laf___tb_ndkcc_tham_du_dhdcd_tn_2024_va_tam_ung_co_tuc_nam_2023.pdf

 • 17/04/2024 NET: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NET của Công ty Cổ Phần Bột Giặt NET như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau.
            - Nội dung họp: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024; phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.