HOSE (93) | HNX (79) | UPCOM (157) Tổng số công ty: 329
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 12/08/2022 DGT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DGT của CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06 năm 2022
            - Địa điểm tổ chức họp: tại Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
            - Nội dung họp: - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Báo cáo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ;
  - Thông qua Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2022;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 15/08/2022 HPI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPI của CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/08/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước
            - Nội dung họp: Các báo cáo và tờ trình của TGĐ, HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
 • 18/08/2022 VW3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VW3 của CTCP Viwaseen3 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 18/08/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Công ty sẽ chuyển trả tiền cổ tức vào tài khoản Ngân hàng của cá nhân người sở hữu chứng khoán (khi cá nhân người sở hữu chứng khoán đăng ký thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản). Nếu trường hợp cá nhân người sở hữu chứng khoán không đăng ký chuyển khoản thì sẽ làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần Viwaseen3 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, sổ cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 18/08/2022 BII: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BII của CTCP Louis Land như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Tp. Hồ Chí Minh
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung sau:
  + Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
  + Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  + Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
  + Báo cáo của UBKT tại ĐHĐCĐ;
            - Nội dung họp: + Tờ trình về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
  + Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021;
  + Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, UBKT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
            - Nội dung họp: + Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới thay thế;
  + Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên UBKT và bầu bổ sung Thành viên
  UBKT mới thay thế;
  + Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
 • 18/08/2022 ICN: Ngày 18/08/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung