HOSE (14) | HNX (11) | UPCOM (8) Tổng số công ty: 33
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 04/04/2023 AGR: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết  của Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (mã CK: AGR) như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/3/10/20230310_20230310___agr___thong_bao_vv_giao_dich_ck_tdny.pdf

 • 06/04/2023 VDS: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã CK: VDS) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/1/18/20230118_20230118___vds___tb_ngay_dkcc_tham_du_dhdcd_tn_nam_tai_chinh_2022.pdf

 • 07/04/2023 CSI: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 07/04/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 11, Tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
  + Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng kinh doanh năm 2023;
  + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
  + Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát;
  + Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2023;
            - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
  + Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022 và thông qua kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  + Thông qua Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi lần thứ 14 của Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 08/04/2023 VFS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VFS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung họp cụ thể sẽ được TCPH thông báo cụ thể trong thư mời.
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, số 37 Bà Triệu, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 08/04/2023
 • 10/04/2023 ART: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ART của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/12/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 10/01/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau theo Thư mời dự họp
            - Nội dung họp: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông