HOSE (15) | HNX (13) | UPCOM (13) Tổng số công ty: 41
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 12/06/2023 AAS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AAS của CTCP Chứng khoán SmartInvest như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp
 • 17/06/2023 TVB: Thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/4/27/20230427_20230426___tvb___tb_ngay_dkcc_tham_du_dhdcd_tn_2023.pdf

 • 17/06/2023 VND: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (mã CK: VND) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/4/7/20230407_20230407___vnd___tb_ngay_dkcc_de_hop_dhcd_tn.pdf

 • 21/06/2023 HCM: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/5/23/20230523_20230522___hcm____tb_ngay_dkcc_tra_co_tuc_dot_2_2022_bang_tien.pdf

 • 24/06/2023 TVC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVC của CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/06/2023 (hình thức họp trực tiếp và/hoặc trực tuyến, cụ thể sẽ được thông báo tại thư mời họp)
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hà Nội (Thời gian và địa điểm họp cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp và đăng tải trên website của Công ty).
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
  + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
            - Nội dung họp: + Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2023;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định pháp luật (nếu có).