HOSE (16) | HNX (13) | UPCOM (13) Tổng số công ty: 42
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 03/06/2024 TVB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (mã CK: TVB) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/4/16/20240416_20240416___tvb___tb_ngay_dkcc_chot_danh_sach_dai_hoi_co_dong_thuong_nien_2024.pdf

 • 03/06/2024 SSI: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã CK: SII) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/6/25/20210625_20210624 - SSI - TB NY & GD BS CP CP ESOP.pdf

 • 06/06/2024 FTS: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và phát hành cổ phiếu để tăng VCP từ NVCSH

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và phát hành cổ phiếu để tăng VCP từ NVCSH của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (mã CK: FTS) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/5/8/20240508_20240508___fts___tb_so_923_ve_ngay_dkcc_tra_co_tuc_2023_bang_tien_va_ph_cp_tang_von_tu_nv_csh.pdf

 • 08/06/2024 TVC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVC của CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 08/06/2024 (hình thức họp cụ thể sẽ được thông báo tại thư mời họp)
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hà Nội (Hình thức họp: trực tuyến và/hoặc trực tuyến, hình thức họp cụ thể sẽ được thông báo tại thư mời họp)
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
            - Nội dung họp: + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
  + Thông qua phương án chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định pháp luật (nếu có).
 • 12/06/2024 CSI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 12/06/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 11, Tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
  + Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng kinh doanh năm 2024;
  + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
  + Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát;
            - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  + Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
  + Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023 và thông qua kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.